Stadtamt

Sparkassenplatz 5

2640 Gloggnitz

Alfred Pratscher

Abteilungsleiter

02662/42401-15

02662/42401-28

alfred.pratscher(at)gloggnitz.gv.at