Stadtamt

Sparkassenplatz 5

2640 Gloggnitz

Berta Gazso

Sekretariat/ Bücherei

02662/42401-42

02662/42401-29

berta.gazso(at)gloggnitz.gv.at