Stadtamt

Sparkassenplatz 5

2640 Gloggnitz

ADir Eva Pauser, M.A., MPA

Stadtamtsdirektorin

02662/42401-13

02662/42401-29

stadtamtsdirektion(at)gloggnitz.gv.at